19_49_OLEG_PAVLENKOV-ALEKSEIY_BABUTIN-MRPM2019-60km